Regulamin "Wystaw opinię w google maps i złap kalendarz"

Regulamin konkursu na FACEBOOK’U
§ 1 Określenie Organizatora
1.       Organizatorem Konkursu jest: INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki
Sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, 07-302 Ostrów Mazowiecka 3;
 KRS: 0000101127, NIP 1180001489 REGON 011003435 , kapitał zakładowy w wysokości: 984.060,00zł  (dalej „Organizator”)
§ 2 Termin i miejsce Konkursu
1.     Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Wystaw opinię w google maps i złap kalendarz” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.     Konkurs trwa od czasu momentu wstawienia postu konkursowego na platformie facebook na stronie profilu Organizatora.
3.     Konkurs prowadzony jest na facebook’u na profilu Organizatora.
4.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook.
§ 3 Nagroda
1.     W konkursie zostanie nagrodzonych 15 osób. Zwycięzcy otrzymają paczkę upominków składającą się z :Mąka Tortowa Pasja 1 kg, Mąka Kurpiowska 1 kg, kalendarz książkowy z logo na rok 2022 wartości 31,18 PLN netto łącznie każda paczka z nagrodą.
§ 4 Przebieg Konkursu
1.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
·        posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
·        posiada aktywny profil na Facebook,
·        zapoznała się z niniejszym regulaminem.
  1. Zadanie konkursowe polega na łącznym wykonaniu następujących czynności:
•          Udostępnij ww. postu oraz napisz opinię na: https://www.google.pl/maps/place/Interchemall+Zesp%C3%B3%C5%82+M%C5%82yn%C3%B3w+Jelonki+Sp.+z+o.o./@52.8761841,21.8053602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471e53c6a87060f5:0x17832c892c1a3623!8m2!3d52.8761809!4d21.8075489
  1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie więcej niż 1 raz.
4.     Zgłoszenia można umieszczać od momentu utworzenia postu konkursowego, do dnia zakończenia konkursu, tj. do dnia 31 I 2022 Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.
5.     Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
6.     Organizator Konkursu powoła swoją komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
7.     Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzymają osoby wyłonione przez Komisję Konkursową. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:
·        poprawność wykonania zadania
·        kreatywność
·        oryginalność
8.     Zwycięzcy są zobowiązani do skontaktowania się z Organizatorem w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
9.     W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść/przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
§ 5 Dane osobowe
1.     Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2.     Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3.     Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest  INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, 07-302 Ostrów Mazowiecka 3 Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
4.     Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu facebook organizatorów
§ 6 Postanowienia końcowe
1.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
2.     Wyniki konkursu zostaną opublikowane nie później niż do
04 II 2022,  w formie komentarza pod postem konkursowym lub w osobnym poście z wynikami.
3.     Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, pod warunkiem zgłoszenia się Zwycięzcy w formie wskazanej wyżej z regulaminie. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator (wysyłka tylko na terenie Polski).
4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, także skutkujące brakiem możliwości przekazania nagrody Zwycięzcy.
5.     Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
6.     Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia serwis facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
7.     Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora: biuro@zmjelonki.pl Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90