Regulamin konkursu "Wakacje z pasją”

Regulamin konkursu pod nazwą ,,Wakacje z pasją”

§ 1 Określenie Organizatora

Organizatorem Konkursu jest: INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, KRS: 0000101127, NIP 1180001489, REGON 011003435 , kapitał zakładowy w wysokości: 984.060,00zł (dalej „Organizator”)

§ 2 Termin i miejsce Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ WEAKACJE Z PASJĄ” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego na platformie Facebook na stronie profilu Organizatora pod linkiem: https://www.facebook.com/reel/811414397292453 oraz na koncie Organizatora na platformie Instagram pod linkiem: https://www.instagram.com/reel/CwPe4UfK687/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook lub Instagram.

 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz osoba pozostająca z Organizatorem stosunku cywilnoprawnym (np. zatrudniona na umowę zlecenia, b2b).

§ 3 Nagroda

 1. W konkursie zostanie wyłonionych 15 zwycięzców (dalej: Zwycięzcy)

 1. Zwycięzcy otrzymają paczkę z produktami Organizatora, które zwierającą ; 2kg Pasja Mąka do pizzy, 2kg Mąka Luksusowa, 2kg Pasja Mąka Tortowa , 2kg Pasja Mąka Poznańska, 2kg Mąka Kurpiowska, tj. każda paczka dla Zwycięzcy zawierać będzie łącznie 5 produktów po 2 kg, każdy pakowany po 1kg. Łączna wartość paczki dla każdego Zwycięzcy to 39,38 zł. Poza Nagrodą Zwycięzcy otrzymają dodatkowo  nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora , jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art.30 ust. 1pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego . Potrącenie 10% podatku ryczałtowego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie przez Uczestnika na inne produkty.

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

  • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • posiada aktywny profil na Facebook lub Instagram,

  • posiada stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),

  • posiada standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,

  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem.

 1. Zadanie konkursowe polega na łącznym wykonaniu następujących czynności:

  • Polubieniu postu z informacją o konkursie na profilu Organizatora Facebook lub Instagram (w zależności na której platformie uczestnik bierze udział w Konkursie);

  • Polubienie profilu Organizatora na portalu Facebook lub obserwowanie na Instagramie (w zależności na której platformie uczestnik bierze udział w Konkursie);

  • Umieszczenie w formie postu na profilu Uczestnika na Facebook ’u lub Instagramie (w zależności na której platformie uczestnik bierze udział w Konkursie) zdjęcia wykonanego przez Uczestnika z oznaczeniem Organizatora w formie: #ZespółMłynówJelonki i #InterchemallZespółMłynówJelonki , na którym to zdjęciu konkursowym musi zostać przedstawiony produkt Organizatora, tj. dowolny typ mąki Organizatora. Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w tematyce wypieków wakacyjnych i/lub zwiedzania/ podróżowania (Zadanie konkursowe).

 2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko 1 (jeden) raz.

 3. Zgłoszenia można umieszczać od momentu opublikowania postu konkursowego, do dnia zakończenia konkursu, tj. od dnia 21.08.2023r. do dnia 03.09.2023 Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

 5. Organizator Konkursu powoła swoją wewnętrzną komisję konkursową (dalej Komisja Konkursowa). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników Konkursu.

 6. Spośród osób, biorących udział w Konkursie, nagrodę otrzymają osoby wyłonione przez Komisję Konkursową, tj. Zwycięzcy. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:

  • zgodność pracy konkursowej z tematyką Konkursu

  • kreatywność

  • oryginalność

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.

 2. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości na Facebooku lub Instagramie (w zależności na której platformie uczestnik bierze udział w Konkursie) o zwycięstwie i poproszeni o podanie adresu doręczenia nagrody na terenie Polski oraz nr kontaktowego dla kuriera. Jeśli Zwycięzca nie przekaże ww. informacji w terminie 7 dni od otrzymania nagrody o zwycięstwie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może wówczas ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 3. W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. W przypadku gdy Zadanie Konkursowe obejmuje wizerunek Uczestnika wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, że udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

§ 5 [Prawa autorskie]

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego praca konkursowa (Zadanie Konkursowe) jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.

 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.

 3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac, w tym wizerunku, jeśli Uczestnik go dobrowolnie na zdjęciu konkursowym zamieści (Organizator tego nie wymaga), bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na profilach społecznościowych Organizatora Facebook i Instagram we wszystkich działaniach i publikacjach Organizatora związanych z Konkursem.§ 6 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. z siedzibą w Jelenie 66, KRS: 0000101127, NIP 1180001489 REGON 011003435 , kapitał zakładowy w wysokości: 984.060,00zł.

 2. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w Konkursie.

 3. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, nazwę użytkownika konta serwisu Facebook/ Instagram, wizerunek – jeśli Uczestnik zamieści go na zdjęciu konkursowym, czego Organizator nie wymaga.

 4. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa użytkownika konta serwisu Facebook/ Instagram, adres zamieszkania/ pobytu do dostawy, nr telefony dla firmy kurierskiej.

 5. W celu realizacji roszczeń z rękojmi czy innych roszczeń zw. z Konkursem Organizator przetwarza dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, nazwę użytkownika konta serwisu Facebook/ Instagram, wizerunek – jeśli Uczestnik zamieści go na zdjęciu konkursowym, czego Organizator nie wymaga, adres e-mail, z którego wpłynie wniosek/ skarga od Uczestnika, adres zamieszkania z którego wpłynie wniosek/ skarga od Uczestnika, nr telefonu kontaktowego.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w Konkursie, przyznania nagrody oraz realizacji przez Organizatora ewentualnych roszczeń reklamacyjnych i innych roszczeń zw. z realizacją Konkursu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu

 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych stanowi przeszkodę do wzięcia udziału w Konkursie.

 2. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Konkursem oraz w związku z realizacją ewentualnego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.

 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebook ‘u/ Instagramie Organizatora nie później niż do dnia 10.09.2023r w formie komentarza pod postem konkursowym lub w osobnym poście na Facebook ‘u/ Instagramie Organizatora z wynikami. Wyniki Konkursu zostaną także przekazane do prywatnej wiadomości Zwycięzców na ich profilach Facebook/ Instagram.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

 4. Wszelkie skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora na adres e-mail Organizatora: biuro@zmjelonki.pl Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 5. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2022.888 t.j.z pozn. zm.)

 6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90